Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Miklova hiša Ribnica

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 16/207, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS št. 70/2006 in 139/20 ), Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 79/07, 64/16 in 20/18 ), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS št. 61/2006 in 19/15), Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14, 81/15 in 40/17), Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 in 31/18) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Ur.l.RS 76/02, 5/06 , 47/11 in 145/2020) je svet knjižnice na svoji 2. dopisni seji dne 22.12.2020 sprejel

 

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE MIKLOVA HIŠA

 

SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljevanju: pravilnik) Knjižnice Miklova hiša (v nadaljevanju: knjižnica) ureja:

 • organiziranost knjižnice,
 • etiko poslovanja,
 • vrste storitev,
 • dolžnosti knjižnice do uporabnika in člana,
 • pravice in dolžnosti uporabnika in člana do knjižnice ter knjižničnega gradiva,
 • dostopnost in pogoje uporabe knjižnice,
 • časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice,
 • jezik poslovanja,
 • cenik storitev.

ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE

 

2. člen

Knjižnica deluje v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Je splošna knjižnica, ki zadovoljuje informacijske, kulturne, izobraževalne ter socialne potrebe uporabnikov in članov. V svoji zbirki ima gradivo za mladino in odrasle. Posluje na naslednjih naslovih:

 • Osrednja knjižnica Ribnica, Škrabčev trg 21,
 • krajevna knjižnica Sodražica, Trg 25. maja 13,
 • krajevna knjižnica Loški Potok, Hrib 17.

 

ETIKA POSLOVANJA

 

3. člen

 Etična načela so opredeljena v Etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev.

4. člen

Knjižničarji, člani in uporabniki morajo upoštevati zakonske predpise, kot so Zakon o knjižničarstvu in njegovi podzakonski akti, predpisi o avtorski in sorodnih pravicah, o zaščiti in varstvu podatkov, zlasti osebnih, o varstvu zdravja pri delu, o pravici do informiranja ter druge ustavne in zakonske določbe.

5. člen

V vseh enotah knjižnice mora biti pravilnik na vpogled uporabnikom in članom knjižnice. Pravilnik je objavljen tudi na spletni strani knjižnice (https://www.miklovahisa.si).

6. člen

Knjižnica ima knjigo pohval in pritožb. Če uporabniki oziroma člani s pritožbo v to knjigo ne dosežejo želenega oziroma z odgovorom niso zadovoljni, lahko vložijo pritožbo direktorju knjižnice, dokončno pa se lahko pritožijo še na Svet knjižnice. Odgovor na pritožbo z obrazložitvijo je knjižnica dolžna posredovati v najkrajšem možnem času. Uporabniki oziroma člani se lahko pritožijo tudi inšpektorju za knjižničarstvo na pristojnem ministrstvu.

STORITVE KNJIŽNICE

 

7. člen

 

Knjižnica izvaja in omogoča svojim članom in uporabnikom naslednje osnovne storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • fotokopiranje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah,
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbiranje, obdelavo, hranjenje in posredovanje domoznanskega gradiva,
 • organizacijo posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle za spodbujanje bralne kulture,
 • uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev.

 

 

 

8. člen

Knjižnica omogoča osnovne storitve brezplačno:

 • dostop do knjižničnega gradiva, njegova uporaba v prostorih knjižnice ter izposoja v čitalnico in na dom,
 • seznanjanje z novostmi,
 • rezerviranje in naročanje gradiva,
 • dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
 • dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja,
 • posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki so v lasti knjižnice, informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice, izdajanje informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki,
 • usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice, za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice,
 • elektronska pošta,
 • prireditve za promocijo svojih knjižničnih zbirk in svojih storitev.

 

MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE

 

Uporabnik

 

9. člen

 

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Uporabnik, ki ni član knjižnice, ima pravico do pregledovanja gradiva le v prostorih knjižnice.

Član

10. člen

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Ob vpisu prejme člansko izkaznico. Med mlade bralce uvrščamo otroke do 15. leta starosti.

Članarino zaračunavamo po veljavnem ceniku:

 • za mladino do 18. leta, brezposelne osebe in invalide je brezplačna,
 • dijaki, študenti in upokojenci imajo članarino znižano,

Člani, ki uveljavljajo pravico do oprostitve plačila članarine zaradi mladoletnosti, brezposelnosti, invalidnosti, dokažejo svoj status z ustreznim uradnim dokumentom. Člani do 18. leta dokažejo svojo starost z osebnim ali kakim drugim veljavnim dokumentom s sliko (dijaška izkaznica). Brezposelni dokažejo svoj status s potrdilom z Zavoda za zaposlovanje.

Upokojenec, ki želi uveljavljati plačilo članarine s popustom, predloži potrdilo o statusu upokojenca. Študent za uveljavitev pravice do plačila znižane članarine predloži študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ali indeks, dijak nad 18 let predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu.

11. člen

Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. Izposojo gradiva lahko direktor s pooblastilom prenese na drugo osebo, za vse kršitve pravilnika pa odgovarja direktor pravne osebe. Ob vpisu prejme pooblaščenec direktorja člansko izkaznico na svoje ime.

12. člen

Članstvo v knjižnici  preneha s pisno izjavo člana, da želi prekiniti članstvo v knjižnici. Članstvo preneha ob smrti. Izpis je možen samo v primeru, da nima član izposojenega gradiva in ima poravnane vse finančne obveznosti v vseh enotah knjižnice. 

Knjižnica enkrat letno briše podatke o svojih neaktivnih članih iz baze podatkov. Neaktivni član knjižnice je tisti, ki ni obiskal knjižnice (fizično ali prek interneta) več kot eno leto.

13. člen

Osebni podatki članov in podatki o pravnih osebah se smejo uporabljati samo za potrebe knjižnice. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Knjižnici Miklova hiša Ribnica in Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva Knjižnice Miklova hiša Ribnica.

14. člen

Ob vpisu mora uporabnik predložiti osebno izkaznico ali potni list. Za točnost podatkov pri otrocih do 15. leta jamčijo starši ali skrbniki s podpisom pristopne izjave. Enako velja tudi v primeru, če uporabniki do 18. leta nimajo svojega veljavnega osebnega dokumenta.

15. člen

Ob vpisu v knjižnico je knjižničar dolžan novega člana seznaniti:

 • s splošnimi načeli uporabe knjižnice in njenimi storitvami,
 • z načini iskanja informacij o knjižničnem gradivu,
 • z iskanjem knjižničnega gradiva v prostem pristopu.

16. člen

Član lahko:

 • podaljšuje izposojevalne roke, naroči in rezervira knjižnično gradivo osebno, preko telefona ter elektronskega servisa »Moja knjižnica« v sistemu COBISS.SI,
 • prejema obvestila o prispelem rezerviranem gradivu in o skorajšnjem poteku roka izposoje preko elektronskega servisa »Moja knjižnica« v sistemu COBISS.SI,
 • uporablja storitev medknjižnične izposoje z oddajo naročila osebno v knjižnici.

Za uporabo elektronskega servisa »Moja knjižnica« je odgovoren vsak uporabnik sam.

DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE KNJIŽNICE

 

Knjižnični red

 

17. člen

Uporabnik in član sta dolžna s knjižnično opremo in prostori skrbno ravnati.

 

 

18. člen

V vseh knjižničnih prostorih za uporabnike in člane, je prepovedano kajenje, uživanje hrane ter pijače. Živalim je vstop prepovedan, razen ko gre za vodniške pse za slepe in slabovidne. Uporaba prenosnih telefonov v prostorih knjižnice ni dovoljena, prav tako ne vstopanje z rolkami.

19. člen

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice vsakogar, ki moti osebje, uporabnike in člane knjižnice.

 

 

Izkaznica

20. člen

Ob obisku knjižnice mora član obvezno predložiti člansko izkaznico, ki je stalna in neprenosljiva. Velja v vseh enotah knjižnice. Član je za njeno uporabo osebno odgovoren. Za otroke do 15. leta je dovoljeno, da si lahko gradivo zanje izposodijo starši na otrokovo izkaznico, a le na mladinskem oddelku.

21. člen

Član knjižnice je dolžan v roku 8 dni obvestiti knjižnico o vseh spremembah podatkov:

 • o izgubi članske izkaznice,
 • o spremembi bivališča ali drugih podatkov.

V nasprotnem primeru sam odgovarja za škodo, ki nastane zaradi napačnih podatkov in zlorabe članske izkaznice.

22. člen

Ob izgubi članske izkaznice članu dodelimo novo številko. Stroške za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam.

23. člen

Kadar knjižničar oceni, da je članska izkaznica poškodovana, na stroške člana izdelamo novo izkaznico. Bralcu ne dodelimo nove vpisne številke.

24. člen

Ob sumu zlorabe članske izkaznice je dolžnost knjižničarja, da na osnovi veljavnega osebnega dokumenta preveri točnost osebnih podatkov.

25. člen

Knjižničar v vsakem koledarskem letu podaljša članstvo v katerikoli enoti. Ob tem preveri točnost osebnih podatkov.

Izposoja gradiva

26. člen

Knjižnično gradivo izposoja knjižnica na dom ali samo v čitalnici.

 

27. člen

Čitalniško gradivo je namenjeno samo uporabi v prostorih knjižnice:

 • zadnje številke serijskih publikacij,
 • gradivo iz priročnih zbirk,
 • redko, dragoceno in starejše gradivo.

28. člen

 

Knjižnično gradivo si lahko izposojajo na dom le člani knjižnice. Ob tem morajo predložiti člansko izkaznico. Brez nje lahko član knjižnično gradivo samo vrne ali podaljša.

Član, ki ni poravnal finančnih obveznosti v roku 60 dni oz. ko nastali dolg preseže 20 EUR in ni vrnil izposojenega gradiva, ki je zapadlo v zamudnino, opomin ali terjatev, si do poravnave obveznosti ne more izposoditi gradiva v nobeni enoti knjižnice.

29. člen

Knjižničar je dolžan članu izpisati seznam izposojenega gradiva. Član mora na izpisu takoj preveriti izposojevalne roke, morebitne podatke o rezerviranem gradivu in finančnih dolgovih. Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva.

30. člen

Član lahko naroči poseben izpis podatkov o gradivu, ki si ga je v preteklosti izposodil, vendar največ za obdobje zadnjega leta. Za izpis zaprosi ustno ali pisno in se ob tem identificira s člansko izkaznico. Izpis pripravi pooblaščeni knjižničar v enem samem izvodu, najkasneje v petih delovnih dneh in se ga zaračuna po veljavnem ceniku.

31. člen

Gradivo je v prostem pristopu. Dolžnost uporabnika in člana je, da ob izbiri gradiva na policah upošteva navodila knjižničarjev.

32. člen

V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, si lahko člani gradivo normalno izposojajo in vračajo.

 

 

 

 

 

Dolžnosti člana pri izposoji gradiva

33. člen

Dolžnost člana je, da izposojeno knjižnično gradivo pregleda in takoj opozori knjižničarje na vidne poškodbe oz. manjkajoče dele, sicer odgovarja za škodo sam.

34. člen

Izposojenega knjižničnega gradiva član ne sme izposojati drugim osebam, četudi so vpisane v knjižnico.

35. člen

Član, ki ne vrne knjižničnega gradiva, ga mora nadomestiti z novim enakim izvodom in plačati stroške obdelave ter opreme po veljavnem ceniku. Če član izgubi posamezni del gradiva, mora povrniti stroške celotnega kompleta. Kadar uporabnik vrne poškodovano knjižnično gradivo, mu zaračunamo stroške vezave in opreme. Člani ne smejo sami lepiti ali kakorkoli drugače popravljati poškodovanega knjižničnega gradiva.

Izposojevalni roki

36. člen

Izposojevalni roki so:

 • 21 dni za knjižnično gradivo, zvočne kasete, diskete, strokovne video kasete, jezikovne tečaje in starejše serijske publikacije,
 • 7 dni za serijske publikacije tekočega leta, CD-je in CD-rome,
 • 2 dni za video kasete – igrani in risani filmi, za DVD-je,
 • 14 dni za obvezno čtivo za srednje šole.

Knjižnica ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala na uporabnikovi strojni ali programski opremi zaradi uporabe knjižničnega gradiva.

37. člen

Če je zadnji dan roka za vrnitev izposojenega gradiva na dan, ko je knjižnica zaprta (nedelja, prazniki, zaprtost enote), se rok vračila prenese na prvi naslednji delovni dan.

Podaljševanje izposojevalnega roka

38. člen

Izposojeno gradivo je možno podaljšati največ dvakrat pred iztekom izposojevalne dobe. Prva podaljšava gradiva je brezplačna, druga podaljšava pa se plača po veljavnem ceniku. Član podaljša gradivo osebno  ali po internetu. Z navedbo številke članske izkaznice se lahko podaljšuje gradivo tudi po telefonu v času odprtosti knjižnice.

Izposoje ni mogoče podaljšati:

 • rezerviranemu gradivu,
 • gradivu, ki je zapadlo v opomin ali izterjavo.

 

 

Zamudnina, opomini, odškodnina, izterjava

39. člen

Če član prekorači izposojevalni rok, ravnamo v skladu z 299. členom Obligacijskega zakonika. Dolžan je poravnati nastalo zamudnino in opomine ne glede na to, ali je obvestilo o opominu že prejel. Zamudnina in opomini se seštevajo.

40. člen

Zamudnino obračunavamo za vsako enoto knjižničnega gradiva na delovni dan po veljavnem ceniku.

To velja tudi za gradivo, izposojeno po medknjižnični izposoji.

41. člen

Knjižnica zamudnike redno opominja na vrnitev knjig. Opomine pošilja enkrat mesečno. Cene opominov so določene s cenikom in se seštevajo. Po četrtem opominu – opominu pred tožbo – knjižnica posreduje terjatev policiji. Član je dolžan v vseh primerih plačati zamudnino in stroške, ki so s tem nastali.

Dokler nastala obveznost ni poravnana, nadaljnja izposoja ni mogoča.

 

Rezervacije in naročanje gradiva

42. člen

Član lahko brezplačno rezervira ali naroči knjižnično gradivo. To lahko stori osebno v knjižnici, po telefonu ali preko interneta. Rezervirano gradivo mora prevzeti v knjižnici najkasneje v štirih delovnih dneh po prejemu obvestila. Rezervacijo brišemo, če si bralec gradiva v roku ne izposodi.

43. člen

Član je dolžan rezervacije preklicati, če gradiva ne potrebuje več.

 

Medknjižnična izposoja

44. člen

Član knjižnice lahko uporablja tudi gradivo, ki ga knjižnica pridobi z medknjižnično izposojo. Gradivo iz drugih knjižnic posojamo po pogojih teh knjižnic. Možno je tudi naročilo fotokopij. Višina stroškov (poštnina in drugi stroški) je določena s cenikom knjižnice. Medknjižnično izposojo zaračunavamo po veljavnem ceniku. Medknjižnična izposoja gradiva iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in knjižnic Dolenjskega območja je brezplačna.

 

45. člen

Po medknjižnični izposoji posredujemo gradivo knjižnicam izven Knjižnice Miklova hiša. Posamezni knjižnici izposodimo samo en izvod določenega naslova. Po potrebi zahtevamo uporabo gradiva v čitalnici. Rok izposoje iz knjižnice je predvidoma 21 dni. Pooblaščeni knjižničar za medknjižnično izposojo lahko po potrebi rok izposoje tudi skrajša ali podaljša.

Uporaba računalnika

46. člen

Knjižnica brezplačno omogoča uporabo računalnikov za dostop in pregledovanje spletnih vsebin na internetu, elektronsko pošto ter za pisanje in oblikovanje besedil.

47. člen

 

Za uporabo osebnega računalnika mora član oddati člansko izkaznico, uporabnik knjižnice pa veljaven osebni dokument. Pred uporabo osebnega računalnika se člani in uporabniki prijavijo pri knjižničarju.

48. člen

Člani in uporabniki lahko tiskajo dokumente po veljavnem ceniku.

49. člen

Član in uporabnik je dolžan knjižničarje opozoriti na strojne in programske okvare na računalniku, v nasprotnem primeru je materialno odgovoren za okvare, ki se pojavijo med njegovo uporabo računalnika. Vsako spreminjanje nastavitev in nalaganje programov je prepovedano.

50. člen

Prepovedano je brskanje po spletnih straneh s pornografsko vsebino in po straneh, ki prikazujejo nasilje. Ravno tako je prepovedano spletno komuniciranje z uporabo sovražnega govora.

51. člen

Knjižnica lahko računalnike zaščiti zaradi varnosti informacijskega sistema.

 

Fotokopiranje

52. člen

Knjižnica Miklova hiša reproducira gradivo v skladu s 50. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Knjižnica svojim članom reproducira le svoje knjižnično gradivo. Fotokopije in druge reprodukcije se zaračunajo po veljavnem ceniku knjižnice.

 

 

 

 

 

URNIK KNJIŽNICE

53. člen

Enote knjižnice so odprte glede na potrebe uporabnikov v različnih okoljih. Knjižnica ima dva urnika: redni in poletni. O urniku in spremembah odprtosti enot odloča direktor. Direktor ali pooblaščen knjižnični delavec lahko v izjemnih okoliščinah zapre katero od enot knjižnice.

Redni in poletni delovni čas knjižnice je določen v prilogi k temu pravilniku.

JEZIK POSLOVANJA

54. člen

Jezik poslovanja je slovenščina.

CENIK STORITEV

 

55. člen

Knjižnica določi cene storitev s cenikom, ki ga sprejema Svet knjižnice. Veljaven cenik je priložen temu pravilniku.

 

56. člen

Cenik je objavljen na vidnem mestu v knjižnici in na spletni strani.

KRŠITVE DOLOČIL PRAVILNIKA O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA

57. člen

Članu, ki krši pravilnik in ne upošteva navodil knjižničarjev, izrečemo ustno ali pisno opozorilo. Ustno opozorilo izreče knjižničar ali vodja enote, pisno opozorilo pa direktor.

58. člen

Če član kljub opozorilom ne preneha s kršitvami, direktor sprejme sklep o prenehanju članstva.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

59. člen

Osebni podatki članov in podatki o pravnih osebah se smejo uporabljati samo za potrebe knjižnice. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki o članih se vodijo še eno leto po zadnji zabeleženi aktivnosti, po tem pa se izbrišejo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če neaktivni član do knjižnice nima poravnanih vseh obveznosti, se njegovi osebni podatki izbrišejo takrat, ko so poravnane vse njegove obveznosti do knjižnice.

KONČNE DOLOČBE

60. člen

Pravilnik knjižnice se v prečiščenem besedilu uporablja od 1.1.2021 dalje. S tem dnem prenehajo veljati vsi prejšnji notranji predpisi knjižnice, ki so kakorkoli v nasprotju z določbami tega pravilnika.

V Ribnici, ­22.12.2020

Direktorica: Nastja Hafnar, l. r.

Predsednik sveta: Feliks Podgorelec, l. r.