Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Finančni plan za leto 2017

Ribnica, 15. 10. 2016                                                                                          Marko Zupanc, direktor

                                                                                                                             Dušan Marolt, računovodja

Proračun za leto 2017

Predlog finančnega načrta za Knjižnico Miklova hiša v letu 2017 je narejen na podlagi proračuna, ki je sestavljen iz predvidenih prihodkov in izdatkov in sicer po kategorijah neprogramskih in programskih stroškov, nakupa knjig, plač in investicij:

KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

2014

leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Neprogramski stroški

68.500

60.500

67.350

65.350

Programski stroški

Nakup knjig

47.767

49.500

51.960

52.000

Plače

215.540

215.500

218.410

219.380

Investicije

25.000

13.970

7.565

41.000

SKUPAJ:

356.807

339.470

345.285

377.730


Predvideni prihodki

 

Predvideni prihodki za Knjižnico Miklova hiša so s strani občine, Ministrstva za kulturo in lastna sredstva in sicer po postavkah »za nakup knjig«, »programski prihodki« in »neprogramski prihodki«, ki so pod enim stolpcem ter postavka prihodkov za »plače«. 

Shema izvora prihodkov (financer) po računskih postavkah:

Financer/ postavka

Za nakup knjig

(ne)programski prihodki

Za plače

Investicije

Skupno

Občine

30.000

39.950

219.380

41.000

330.330

Ministrstvo za kulturo

17.000

     

17.000

Lastna sredstva

5.000

25.400

   

30.400

SKUPAJ:

52.000

65.350

219.380

41.000

377.730

 

             

$11.    PRISPEVKI OBČIN

 

Občina Ribnica in Občina Sodražica prispevata k proračunskemu deležu v letu 2017 kot ustanoviteljici, Občina Loški Potok pa prispeva na podlagi pogodbenega razmerja za knjižnično dejavnost, ki ga Knjižnica Miklova hiša izvaja v Občini Loški Potok.

 

$11.       Občina Ribnica

 

2014

2015

2016

2017

Nakup knjig

23.000

23.000

23.000

23.000

Neprogramski stroški

46.800

40.000

41.070

39.950

Programski stroški

Plače

182.600

182.600

191.530

192.500

Investicije

25.000

10.000

0

41.000

SKUPAJ:

277.400

255.600

255.600

296.450

 

B. Občina Sodražica

 

2014

 2015

2016

2017

Nakup knjig

4.800

4.200

4.500

4.500

Neprogramski stroški

       

Programski stroški

Plače

22.400

22.380

22.380

22.380

SKUPAJ:

27.200

26.580

26.880

26.880

 

 

 

 

 

C. Občina Loški Potok

 

2014

2015

 2016

 2017

Nakup knjig

2.500

2.500

2.500

2.500

Neprogramski stroški

       

Programski stroški

     

Plače

4.500

4.500

4.500

4.500

SKUPAJ:

7.000

7.000

7.000

7.000

 

 

Prihodki občin – skupno

 

2014

2015

2016

2017

Nakup knjig

30.300

29.700

30.000

30.000

Neprogramski stroški

46.800

40.000

41.070

39.950

Programski stroški

 

 

Plače

209.500

209.480

218.410

219.380

Investicije

25.000

10.000

0

41.000

SKUPAJ:

311.600

289.180

289.480

330.330

$12.     PRISPEVKI MINISTRSTVA ZA KULTURO

Ministrstvo oziroma Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo sofinancira nakup knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah in sicer za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti skladno s 55. Členom Zakona o knjižničarstvu ter skladno z zahtevami kulturne politike in za nakup publikacij v javnem interesu.

 

2014

2015

2016

2017

Nakup knjig

12.967

13.060

16.960

17.000

Nakup IKT opreme

2.680

2.520  

 

 

$13.      LASTNA SREDSTVA

Lastna sredstva so prihodki, ki jih Knjižnica Miklova hiša pridobi na podlagi njene knjižnične dejavnosti (definirane so s cenikom: članarine, zamudnine itd.) in na podlagi najema prostorov (dvorana) oziroma prispevka uporabnine prostorov (Galerija Miklova hiša), ki se nahaja v pritličju Miklove hiše.

$1A.      Knjižnične dejavnosti na podlagi cenika

 

2014

2015

2016

2017

Članarine, zamudnine…

20.700

21.500

22.000

22.000

B. Najem in donatorstvo

 

2014

2015

2016

2017

Prispevek CSD k plači snažilke

   

3.280

3.300

prispevek Galerije

3.850

4.000

4.100

4.100

najemnine dvorane

1.310

1.600

900

1.000

sponzorstvo, donatorstvo

8.580

1.000

1.000

/

drugi prihodki

 

2.770

   

SKUPAJ:

13.740

9.370

9.280

8.400

                                                                                                                                             

SKUPNO

 

2014

2015

2016

2017

Članarine, zamudnine…

20.700

21.500

22.000

22.000

Najem in donatorstvo

13.740

9.370

9.280

8.400

Prenos prihodka

 

 

7.565

 

SKUPAJ:

34.440

30.870

38.845

30.400

                                                                                                                               

Dvorana v drugem nadstropju in ostali prostori se dajejo v najem po ceni, ki jo je določil in objavil ustanovitelj Knjižnice Miklova hiša.

              Predvidena lastna sredstva, se namenijo za nakup knjižničnega gradiva in programske ter neprogramske stroške skladno s sklepom Sveta Knjižnice Miklova hiša. 

Predvideni izdatki

$11.    NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo vsebuje knjižno in neknjižno gradivo, serijske publikacije in elektronske vire z e-knjigami.  Standardi za splošne knjižnice določajo kriterije za obseg knjižnične zbirke in letni prirast gradiva. Splošna knjižnica tako dopolnjuje knjižnično zbirko z lastnim prirastom z najmanj 250 izvodi knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodi neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev.

Glede na število prebivalcev območja, se priporočil standardov ne dosega. Nakup gradiva se planira v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki predvideva 200 enot na 1.000 prebivalcev, kar v številkah za Knjižnico Miklova hiša pomeni letni prirast gradiva cca. 2.700 enot. Upoštevajoč povprečno ceno knjižničnega gradiva, ki znaša okrog 20 evrov, se glede na obisk in izposojo knjižničnega gradiva ter stopnjo razvitosti knjižnice v prihodnjem letu načrtuje znesek v višini 52.000 evrov za knjižnično gradivo.

Občina Sodražica (4.800 EUR), Občina Loški Potok (2.500 EUR) in Občina Ribnica (23.000 EUR) bodo financirali več kot 50% nakupa. Delež nakupa knjižničnega gradiva načrtujemo financirati tudi z lastnimi sredstvi in sicer 4.500 EUR. Glede na delež financiranja občin se pričakuje s strani Ministrstva 17.000 EUR.

              Predvidena sredstva za nakup knjižničnega gradiva:

 

nakup knjig (v evrih)

Občine

30.000

Ministrstvo za kulturo

17.000

Lastna sredstva

5.000

SKUPAJ:

52.000

$12.    NEPROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI

Neprogramski materialni stroški so stroški, ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju knjižnice in knjižnične dejavnosti. To so stroški, ki omogočajo dejavnost knjižnice, niso pa direktno vezani na program dela.

 

Postavka

 

stroški energije

2.700

čistilni material

1.200

pisarniški material

2.000

stroški ogrevanja

11.000

pomožni material za osebno higieno

500

Hydrovod-poraba vode

750

tekoče vzdrževanje

2.300

telefon, faks, internet

2.500

stroški plačilnega prometa in bančne storitve

200

komunalne storitve

1.600

vzdrževanje računalnikov in računalniških programov

2.500

Uporabnina

1.000

Poštnina

3.000

Varovanje

1.920

zavarovanje premoženja

800

varstvo pri delu

2.900

stroški izobraževanja

2.500

potni stroški, dnevnice in nočnine

2.000

Reprezentanca

1.000

Stroški materiala knjižnice

1.950

vzdrževanje objekta

5.000

druge storitve

1.500

SKUPAJ:

49.100

Galerija Miklova hiša oziroma Rokodelski center v pritličju Knjižnice Miklova hiša uporablja prostore za svoje razstavne namene, zato kot je definirano v 4. odstavku  21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica- zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, prispeva 24% delež stroškov energije, čistilnega materiala, stroškov ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev Knjižnici Miklova hiša kot delež neprogramskih materialnih stroškov.

Glede na 24% delež postavk, ki so v skupni vrednosti 17.250, Rokodelski center prispeva 4.100, kar je navedeno v predvidenih prihodkih pod prispevek Galerije v točki 3. lastna sredstva.

$13.    PROGRAMSKI STROŠKI

Programski stroški so materialni stroški za delo, ki omogočajo knjižnici, da razvije svoj program dela in izvaja kvalitetno knjižnično dejavnost.

material za bibliopedagoško delo

1.000

Prireditve za odrasle in mladino, delavnice in razstave (podjemne pogodbe, avtorski honorarji, delo preko ŠS)

5.750

Oglaševanje

3.500

SKUPAJ:

10.250

 

 

$13.1  vsebinski PROJEKTI

 

              Tako kot v zadnjih letih, Knjižnica Miklova hiša želi izvesti nekaj vsebinskih projektov, ki predstavljajo novost in popestritev za občino. Zaradi odmevnosti in pomembnosti želimo nadaljevati z uspešnimi zgodbami, ki smo jih dosegli s Knjižnico pod krošnjami, lutkovnimi prireditvami in Poletavci. Glasbene dogodke bomo nekaj izvedli skupaj z Inotherm-om, nekaj sami.   

Lutkovne predstave za otroke

1.000

Poletavci

1.500

Glasbene prireditve

1.500

Knjižnica pod krošnjami (od junija do avgusta)

2.000

SKUPAJ

6.000

Skupaj #2,3,4 programski in neprogramski stroški ter projekti:

Neprogramski stroški

49.100

Programski stroški

10.250

         - Vsebinski projekti

6.000

SKUPAJ

67.350

$14.    PLAČE ZAPOSLENIH

Kot je razvidno iz vsebinskega plana glede kadrov, knjižnica zaposluje strokovne, manipulativne in administrativno-tehnične delavce. Višina stroškov za plače zaposlenim, se predvideva, da bodo ostala na nivoju lanskega leta. 

$15.    INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI PROJEKTI

Knjižnica Miklova hiša je za leto 2017 predvidevala investicije in investicijske projekte. Investicije se nanašajo na kvaliteto knjižničnega delovanja in zaščite gradiva, medtem ko se investicijski projekti nanašajo na splošno ureditev in izboljšanje pogojev delovanja knjižnice.

$1a.     INVESTICIJE

Ureditev medijskega oddelka (zbirke za CD-je in DVD-je)

4.000

Zamenjava pisoarjev in sanacija moškega WC-ja

2.500

SKUPAJ:

6.500

$1b.     INVESTICIJSKI PROJEKT

Gradnja dvigala (zakonsko je nujna)

23.000

Zasteklitev atrija

9.000

Izdelava priročnega bara v dvorani

2.500

SKUPAJ:

34.500

              Gradnja dvigala je zakonska zahteva, ki je nujna ne samo zaradi dostopa invalidov, ampak tudi starejših, ki bi z veseljem obiskali knjižnico. Poleg tega so zaradi pomanjkanja dvigala za vstop v knjižnico prikrajšane mlade mamice z vozički.

Investicije skupaj:

Investicije

6.500

Investicijski projekti

34.500

SKUPAJ:

41.000

$16.    ŠIRITEV KNJIŽNICE

Zaradi potrebe po povečanju prostora knjižnice in možnosti nakupa arhivskih prostorov Zadruge ali najema 108 m2 površine se predlaga njeno ugoditev. Vsebinski razlogi so podani v vsebinskem načrtu, stroškovne specifikacije pa je potrebno še opraviti. 

 

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< December 2018 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
       1  2
  4  5  6  7  8  9
101213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?