Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Načrt nakupa gradiva

1 Poslanstvo, strategija in cilji, ki bodo doseženi z načrtovanim nakupom gradiva 

                 Poslanstvo knjižnice je postati središče kulturnega, izobraževalnega, informacijskega in socialnega življenja.

                 Cilj letnega nakupa je izgradnja, bogatitev in posodabljanje oziroma obnavljanje knjižnične zbirke, ki bo v največji meri odgovarjala na ugotovljene potrebe in interese ciljnih skupin naših uporabnikov. Naša vizija in naš cilj hkrati je knjižnica odprta kulturnemu ali socialnemu življenju, pa tudi informacijskemu in izobraževalnemu udejstvovanju prebivalcev občin Ribnica, Sodražica in Loškega Potoka.

  1. Cilji za razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti

V Knjižnici Miklova hiša je cilj razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti od najmlajših do najstarejših prebivalcev. V cilj razvijanje bralne kulture bomo vključili vrtec z dejavnostmi, osnovnošolske otroke in odrasle. Nekaj načrtovanih dejavnosti: Vrtec na obisku, bibliopedagoške urice, projekt Poletavci (poletno branje), informacijsko izobraževanje in opismenjevanje, bralni klub, literarni natečaji, razvoj narečij itd.

  1. Cilji za uveljavljanje enake dostopnosti aktualnega knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

Zbirka je učinkovita, če ima raznovrstnejšo in mnogostransko literaturo. Cilj nakupa je ustvarjanje, dopolnjevanje in posodabljanje oz. osveževanje zbirk, da bodo zbirke ustrezale potrebam in interesom ciljnih skupin neposrednega okolja vključno s skupinami, kot so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, skupine s tujim maternim jezikom ipd. Načeloma bo vse gradivo dostopno vsem članom, potencialnim in dejanskim - bodisi preko lokalnih zbirk bodisi preko servisov, s katerimi je mogoče priti do gradiva v drugih knjižnicah, oz. online podatkovnih baz; predpogoj za to je seveda delujoč in ažuren katalog, v katerega so vključeni vsi oddelki in vse gradivo. Sredstva občin se vedno porabijo za zbirko v občini, od koder denar prihaja. Enakost možnosti dostopa zagotavljamo tudi z dostopnostjo zahtevnejšega gradiva preko medoddelčne oz. medknjižnične izposoje.

2 Vsebinski kriteriji letnega nakupa za izgradnjo knjižnične zbirke 

Knjižnična zbirka je hkrati sredstvo in prepoznavni znak namena knjižničnega poslovanja, je podoba značilnosti knjižničnega okolja: »Zbirka knjižničnega gradiva odraža kulturo lokalne skupnosti in družbe« (Manifest, 1995), nivoja bralne pismenosti, ambicije knjižnice, da aktivno posega v spreminjanje okolja in podpira razvoj, da podpira enako zadovoljevanje potreb okolja (informacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih) z enakovredno zastopanostjo tematskih oz. predmetnih področij. Po zakonu o knjižničarstvu (3. člen) so knjižnično gradivo »objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja«, a tudi »rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno)«. Oblikovanje knjižnične zbirke je zahteven in dolgoročen proces, ki ga izvajamo v skladu z zakonskimi in strokovnimi priporočili

3 Analiza in upoštevanje značilnih in posebnih potreb okolja, dopolnjevanje zbirke z gradivom za uporabnike s posebnimi potrebami in zagotavljanja enakosti zadovoljevanja ugotovljenih potreb okolja  (informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe) 

Bogastvo naroda je v razvijanju znanja in sposobnosti, zato bo knjižnica vsem prebivalcem zagotavljala enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na vseh medijih ter zadovoljevala njihove kulturne, informacijske, izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe. S tem bo omogočala njihov osebnostni razvoj ne glede na njihove finančne, intelektualne ali druge zmožnosti oziroma potrebe.

Za zadovoljevanje informacijskih potreb občanov bomo nabavljali periodiko v slovenskem in v tujih jezikih, gradivo z informacijami javnega značaja, strokovno gradivo z informacijami, ki pomagajo k boljši organizaciji vsakdanjega življenja, podatkovne zbirke in elektronske vire.

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb bomo zagotavljali gradivo različnih strok in znanstvenih disciplin na različnih stopnjah zahtevnosti, za različne starosti in za različne namene (permanentno izobraževanje, prostočasne aktivnosti, osebnostna rast), ki bo na različnih nosilcih in medijih.

Pri zadovoljevanju raziskovalnih potreb bomo posebno pozornost posvečali spoznavanju, proučevanju in raziskovanju preteklosti in sedanjosti lokalnega okolja, kar bomo podpirali z zbiranjem vseh vrst domoznanskega gradiva, sodelovali z osnovno šolo pri zagotavljanju potrebnih virov za prve procese raziskovanja, podpirali raziskovalno delo v okviru seminarskih in diplomskih nalog srednješolskega izobraževanja in visokošolskega študija.

Kulturne potrebe bomo zadovoljevali z izgradnjo kvalitetnih zbirk leposlovnega gradiva za različne starosti, okuse in zahtevnostne stopnje ter z nabavo kvalitetnih glasbenih posnetkov in filmov.

4 Razvijanje branja, bralne kulture, bralne in informacijske pismenosti 

Načrt nakupa 2018 vključuje pridobivanje knjižničnega gradiva, ki podpira širok spekter dejavnosti knjižnice na področju branja, izboljševanja bralne kulture in informacij pismenosti,  ki so načrtovane v letnem vsebinskem planu: bibliopedagoške urice, vrtec na obisku, pravljične urice, kvizi in literarni natečaji, narečne skupine, bralni klub, literarne predstavitve, informacijske delavnice in podobno.

5 Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva[1] 

Preglednica 1: Podatki o stanju knjižnične mreže

Organizacijska enota

Število prebivalcev

Število enot knjižničnega gradiva

Delež

Odprtost /

ur na teden[2]

Knjižnica Ribnica

9.390

2.000

79,4

53

Knjižnica Sodražica

2.184

320

12,7

16

Knjižnica Loški Potok

1.863

200

7,9

5

6 Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh[3], zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti[4]

Preglednica 2: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na zvrst

Priporočeno

Stroka 60%

Leposlovje 40%

Skupaj 100%

Načrtovano

60%

40%

100%

Preglednica 3: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na namen

Priporočeno

Mladina 25-30%

Odrasli 70-75%

Skupaj 100%

Načrtovano

30%

70%

100%

7 Načrtovan obseg nakupa in zastopanosti e-knjig v zbirki 

Povpraševanje po e-knjigah se je v zadnjem letu povečalo. Od začetka leta 2014 pa do oktobra 2017 je bilo 257 e-knjig izposojenih. V fondu je skupno 368 naslovov. V letu 2018 se načrtuje nakup 60 naslovov, kar predstavlja 2,8 % nabave e-knjig.

8 Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil pri načrtovanju 

Knjižnica Miklova hiša v nabavni politiki odstopa od priporočil pri načrtovanju pri nabavi enot knjižničnega gradiva zaradi zmanjšanih sredstev Ministrstva oziroma občine ko gre za vprašanje števila nabavljenih enot. Pri uravnavanju razmerja knjižnične zbirke glede na leposlovje in strokovno gradivo in procent števila nabavljenega gradiva za otroke in mladino ter odrasle pa ostajamo v priporočilih Standardov. Tudi pri obratovalnem času Knjižnica Miklova hiša zadostuje kriterijem 13. člena Uredbe (Uradni list RS št. 29/03).

9 Zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski enoti in vsaj 50-ih slovenskih založb, kakovost in aktualnost naslovov

V letu 2018 bo Knjižnica Miklova hiša upoštevala zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vseh treh knjižnicah in vsaj 50-ih slovenskih založb in kakovostnih ter aktualnih naslovov. 

10 Povezovanje z deležniki v okolju (medknjižnična izposoja, osrednja območna knjižnica, z drugimi tipi knjižnic) za izboljšanje vseh elementov knjižničnega sistema, promocija knjižničnih zbirk

Knjižnica Miklova hiša se bo v letu 2018 povezovala z drugimi knjižnicami, še posebno Knjižnico Mirana Jarca iz Novega mesta in drugim knjižnicami Dolenjske in sicer z medknjižnično izposojo in drugimi dejavnostmi z namenom izboljšanje knjižničnega sistema in promocije knjižničnih zbirk.

Datum: 19. 11. 2017                                                    Podpis odgovorne osebe in žig:

                                                                                   Marko Zupanc, direktorStandardi za splošne knjižnice (2005): Splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za knjižnično zbirko. Knjižnica, ki ne dosega standarda za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 400 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev, pri čemer z ustrezno nabavno politiko uravnava razmerja za knjižnično zbirko.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03) v svojem 13. členu opredeljuje minimalni obseg obratovalnega časa knjižnice, ki  je za posamezno vrsto knjižnic:

- osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,

- krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure dnevno, 5 dni v tednu (nad 6000 prebivalcev).

Standardi za splošne knjižnice (2005): Knjižnica z ustrezno nabavno politiko uravnava razmerja za knjižnično zbirko, ki mora vsebovati 25-30 % naslovov gradiva za mladino, od tega 60 % naslovov strokovnega gradiva in 40 % naslovov leposlovja.

Pri čemer knjižnica sledi razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij (skladno s  strokovnimi standardi 90 % tiskanih medijev in 10 % neknjižnega gradiva (npr. tudi e-knjige).

 

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< Oktober 2018 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
  1  2  3  5  6  7
  8  910121314
1517181921
2224262728
293031    

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?